class schedule

october 13 sunday

 • 8:20am - 9:10am
  Full Body (Leg Wrap & Triceps)
  ellen s.
 • 9:25am - 10:15am
  Buns + Guns
  ellen s.
 • 10:30am - 11:20am
  Full Body (Leg Wrap & Triceps)
 • 11:35am - 12:25pm
  Full Body (Leg Wrap & Triceps)
  ellen s.
 • 12:40pm - 1:30pm
  Full Body (Leg Wrap & Triceps)
 • 4:00pm - 4:50pm
  Full Body (Leg Wrap & Triceps) - Beginner
 • 5:05pm - 5:55pm
  Full Body (Leg Wrap & Triceps)

october 14 monday

 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Outer Glutes & Back)
 • 9:30am - 10:20am
  Full Body (Outer Glutes & Back)
 • 12:30pm - 1:20pm
  Full Body (Outer Glutes & Back)
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Outer Glutes & Back)
  ellen s.
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Outer Glutes & Back)
  ellen s.

october 15 tuesday

 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  taylor w.
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  taylor w.
 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  taylor w.
 • 12:30pm - 1:20pm
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  10 of 15 open book
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  9 of 15 open book
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  11 of 15 open book
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  olivia r. 0 of 15 open waitlist
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Hamstrings & Arm Wrap)
  olivia r. 7 of 15 open book

october 16 wednesday

 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  olivia r. 11 of 15 open book
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  olivia r. 4 of 15 open book
 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  olivia r. 9 of 15 open book
 • 12:30pm - 1:20pm
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  11 of 15 open book
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  taylor w. 10 of 15 open book
 • 5:30pm - 6:20pm
  Arms + Abs
  taylor w. 11 of 15 open book
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  7 of 15 open book
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Center Glutes & Chest)
  2 of 15 open book

october 17 thursday

 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  12 of 15 open book
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  12 of 15 open book
 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  ellen s. 9 of 15 open book
 • 12:30pm - 1:20pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  taylor w. 12 of 15 open book
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  alice b. 12 of 15 open book
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps)
  taylor w. 8 of 15 open book
 • 7:40pm - 8:30pm
  Full Body (Outer Glutes & Biceps) - Beginner
  taylor w. 11 of 15 open book

october 18 friday

 • 6:00am - 6:50am
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  ellen s. 11 of 15 open book
 • 7:05am - 7:55am
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  ellen s. 7 of 15 open book
 • 8:10am - 9:00am
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  alice b. 9 of 15 open book
 • 12:30pm - 1:20pm
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  ellen s. 6 of 15 open book
 • 4:25pm - 5:15pm
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  olivia r. 11 of 15 open book
 • 5:30pm - 6:20pm
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  alice b. 11 of 15 open book
 • 6:35pm - 7:25pm
  Full Body (Inner Thighs & Triceps)
  alice b. 10 of 15 open book

october 19 saturday

 • 8:20am - 9:10am
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  taylor w. 10 of 15 open book
 • 9:25am - 10:15am
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  taylor w. 10 of 15 open book
 • 10:30am - 11:20am
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  taylor w. 9 of 15 open book
 • 11:35am - 12:25pm
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  olivia r. 9 of 15 open book
 • 12:40pm - 1:30pm
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  alice b. 10 of 15 open book
 • 1:45pm - 2:35pm
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  alice b. 12 of 15 open book
 • 4:00pm - 4:50pm
  Full Body (Leg Wrap & Biceps)
  taylor w. 10 of 15 open book