schedule

Sunday12/04
 • Full Body (outer glutes & arm wrap)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Buns & Guns
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & arm wrap)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Lauren H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & arm wrap)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Lauren H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & arm wrap)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & arm wrap)
  12:30pm - 1:20pm (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & arm wrap)
  1:35pm - 2:25pm (50 min)
  Ashley H.
  1 of 12 open
Monday12/05
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  5:00am - 5:50am (50 min)
  Lauren H.
  4 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Lauren H.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Buns & Abs
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  KJ C.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  KJ C.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  5:35pm - 6:25pm (50 min)
  Amanda S.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & shoulders)
  6:40pm - 7:30pm (50 min)
  Amanda S.
  4 of 12 open
Tuesday12/06
 • Full Body (center glutes & back)
  5:00am - 5:50am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Luke B.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Luke B.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Luke B.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  3:25pm - 4:15pm (50 min)
  KJ C.
  0 of 12 open
 • Buns & Guns
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  KJ C.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  5:35pm - 6:25pm (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & back)
  6:40pm - 7:30pm (50 min)
  Cassie L.
  2 of 12 open
Wednesday12/07
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  5:00am - 5:50am (50 min)
  Elisa H.
  3 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Arms & Abs
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Amanda S.
  0 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Amanda S.
  0 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Cassie L.
  0 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  3:25pm - 4:15pm (50 min)
  Cassie L.
  5 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  5:35pm - 6:25pm (50 min)
  Ashley H.
  1 of 12 open
 • Full Body (inner thighs & triceps)
  6:40pm - 7:30pm (50 min)
  Ashley H.
  1 of 12 open
Thursday12/08
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  5:00am - 5:50am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Elisa H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Luke B.
  5 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Luke B.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Buns & Guns
  3:25pm - 4:15pm (50 min)
  Ashley H.
  2 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps) JB vs JT!
  5:35pm - 6:25pm (50 min)
  Catherine L.
  0 of 12 open
 • Full Body (outer glutes & biceps) JB vs JT!
  6:40pm - 7:30pm (50 min)
  Catherine L.
  5 of 12 open
Friday12/09
 • Full Body (center glutes & chest)
  5:00am - 5:50am (50 min)
  Lauren H.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  6:00am - 6:50am (50 min)
  Lauren H.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Ashley H.
  1 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  9:15am - 10:05am (50 min)
  Matt D.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  10:20am - 11:10am (50 min)
  Matt D.
  0 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  11:25am - 12:15pm (50 min)
  Ashley H.
  1 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  3:25pm - 4:15pm (50 min)
  KJ C.
  1 of 12 open
 • Full Body (center glutes & chest)
  4:30pm - 5:20pm (50 min)
  KJ C.
  5 of 12 open
Saturday12/10
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  7:05am - 7:55am (50 min)
  Catherine L.
  1 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  8:10am - 9:00am (50 min)
  Catherine L.
  0 of 12 open
 • Supersolid - Full Body (hamstrings & arm wrap) *ADVANCED*
  9:15am - 10:20am (65 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  10:35am - 11:25am (50 min)
  Catherine L.
  0 of 12 open
 • Full Body (hamstrings & arm wrap)
  11:40am - 12:30pm (50 min)
  Ashley H.
  0 of 12 open
 • FOUNDATIONS Class
  12:45pm - 1:35pm (50 min)
  Ashley H.
  5 of 12 open